Hướng dẫn dành cho khách hàng có Bảo hiểm Y tế

Nếu là khách hàng mới: Khách hàng cần điền Phiếu đăng ký tại Quầy đăng ký.