BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN QUỐC

Bệnh viện Anh Đức nhận khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu đối với các cơ quan, công ty và ban ngành đoàn thể, trường học…